Leverantörsinlåsning dränerar skattemedel – Danmark undersöker främjande av öppen källkod

Publicerad: 27 mars 2024   /   Uppdaterad: 28 mars 2024
Kategori: Perspektiv

Hur leverantörsinlåsning tär på offentliga resurser - Danmark undersöker alternativ med öppen källkod

Den här artikeln återger avsnitten om leverantörsinlåsning och dess ekonomiska konsekvenser från vår kommentar till Skatteverkets promemoria om M365 och Teams.

När en verksamhet gör sig beroende av en enskild leverantörs lösningar, utan att det finns en annan leverantör som realistiskt alternativ, så försätter verksamheten sin leverantör i en maktposition. Ju viktigare leverantörens lösning är för verksamheten, ju svårare det är och ju längre tid det tar för verksamheten att byta leverantör, desto starkare blir leverantörens position.

Det gäller dels leverantörens prissättningsmakt, dels leverantörens frihet att ensidigt ändra i tjänsterna och avtalsvillkoren som reglerar hur tjänsterna levereras. Här ska vi framför allt fokusera på de ekonomiska konsekvenserna av leverantörsinlåsning.

Leverantörsinlåsning i Danmark

Liksom i Sverige har offentlig sektor i Danmark ett djupt beroende till Microsoft. Det finns också en god bild av vilka ekonomiska konsekvenser det har fått eftersom danska medier, inte minst publikationen Version2, men också dansk public service, har ägnat frågan betydande uppmärksamhet.

Leverantörsinlåsning är “i grunden problematiskt”

År 2018 betalade danska kommuner minst 313 miljoner danska kronor till Microsoft, år 2023 ligger siffran på cirka 538 miljoner. En ökning med över 70 procent.

Leverantörsinlåsning: Stapeldiagram över danska kommuners Microsoft-kostnader år 2018-2023. Källa: https://www.version2.dk/artikel/dyk-ned-i-tallene-se-hvor-mange-penge-din-kommune-betaler-til-microsoft

I Danmark råder ingen tvekan om att leverantörsinlåsning är ett problem. Frågan är uppe på regeringsnivå. Danmarks liberala digitaliseringsminister har till Version2 kommenterat beroendet som ”i grunden problematiskt” och sagt att ”När teknikjättar använder sin dominerande ställning för att höja priserna utan att vi kan välja bort dem, måste vi spendera ännu mer skattepengar utan att få mer för pengarna.” Microsoft själva ser inga problem med prissättningen, som de har beskrivit som ”rättvis”.

Öppen källkod löser både inlåsning och demokratisk kontroll

Den danska regeringen har nu avsatt pengar för att undersöka om det är lämpligt att främja användning av öppen källkod i offentlig sektor. Regeringen har också tillsatt en expertgrupp på grund av techjättarna. Version2 rapporterar att ordföranden för expertgruppen delar digitaliseringsministerns oro och ser beroendet som ett omfattande samhällsproblem. ”Man ger upp den möjlighet till demokratisk kontroll som vi har på andra områden. Det finns bara inte på samma sätt på det här området. Det är som om vi har glömt bort att det digitala också är en form av infrastruktur som faktiskt är väldigt kritisk för ett samhälle, och som är viktig att både investera i och ha någon form av kontroll över”, säger han.

Ordföranden för föreningen för kommunala it- och digitaliseringschefer i Danmark, som själv är it-chef på en kommun, har också lyft problemen med leverantörsinlåsning från ett kommunalt perspektiv. Han säger att Microsofts produkter visserligen förbättras över tid, men kommenterar till DR att ”De saker vi får extra kan vi inte nödvändigtvis använda för att effektivisera vår service till medborgarna. Det gör det osannolikt att vi kan hitta besparingar någon annanstans.”

Ökade licenskostnader främjar stora IT-leverantörer

I Sverige har Computer Sweden refererat en rapport som anger att det offentligas utgifter för it-tjänster har ökat med 25 procent sedan 2019. “Och det är de stora it-tjänsteleverantörerna som kammar hem pengarna. Trots att 98 procent av de leverantörer som sålde till offentlig sektor mellan 2019 och 2022 var små och medelstora företag så stod de stora bolagen, som bara utgjorde två procent, för 67 procent av det offentligas utbetalningar för it-tjänster.”

Ibland hävdas att amerikanska molntjänstleverantörer är nödvändiga för att klara välfärden, där allt färre ska försörja allt fler. I oktober 2023 rapporterade Version2:

Den offentliga sektorn upplever stora prisökningar på it-licenser, så stora att Region Hovedstaden i Danmark under våren sade upp 150 medarbetare. Om man tittar på en av de största it-leverantörerna till kommunerna, så har Microsoft generellt höjt priserna på licenser med 40 procent under de senaste åren.

Det var inte fråga om särskilt avancerade lösningar som berördes, utan helt basala system som nu kostade mer än förut.

Har du frågor om molntjänster och digitalisering?

Vi kan hjälpa din organisation att genomföra digitaliseringsresan på ett lagligt och hållbart sett.

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vårt integritetsmeddelande.