Miljöpolicy


Genom att successivt anamma mer miljövänliga metoder strävar vi efter att minimera vår påverkan på miljön. Vår ledning prioriterar miljöansvar genom att fullt ut integrera det under hela livscykeln för våra produkter och tjänster.
Vi tar hänsyn till miljön i varje beslut och införlivar miljöarbetet i företaget. Vi strävar efter att överträffa lagar och restriktioner som vi anser vara ett minimikrav.

Vi ser miljöarbetet som en pågående process och åtar oss att agera för att ständigt förbättra oss. Genom att utbilda all vår personal kommer vi att öka medvetenheten om miljöfrågor.

Genom kommunikation med intressenter och kunskap från branschen kommer vi att hålla oss uppdaterade om nya miljövänliga metoder och material. Vi ska använda miljövänliga material och kemikalier och dessutom informera och ställa krav på våra leverantörer i detta avseende.
Såhär bedriver vi vår verksamhet ur miljösynpunkt:
Vi minimerar miljöpåverkan och begränsar risken för miljöskador genom förebyggande arbete.
Vi orsakar inte skador eller incidenter som avsevärt påverkar vår miljö.
Vi minskar kontinuerligt vår miljöpåverkan. Vi tar alltid hänsyn till återanvändning eller återvinning.